Spelregels culinaire quizz

ARTIKEL 1 - ORGANISATIE VAN HET SPEL

Het spel wordt georganiseerd door het Comité Régional du Tourisme de Bourgogne-Franche-Comté, een stichting volgens de Franse Wet 1901, met zijn hoofdkantoor op 5, Avenue Garibaldi - 21000 DIJON en SIRET nummer 820 657 971 00017 (hierna "de organisatie"), vertegenwoordigd door de Heer Loïc NIEPCERON, als zijnde voorzitter.

●        Van 20-04-2021 t/m 27-04-2021 organiseert het Comité Régional du Tourisme een gratis spel zonder koopverplichting, met de titel: culinaire quizz (hierna "het spel"), volgens de hier genoemde spelregels.

Het spel wordt georganiseerd in de vorm van een wedstrijd met vragen en antwoorden.

Deze actie wordt niet georganiseerd of gesponsord door Facebook, Google, Twitter, Apple of Microsoft.

De persoonlijke gegevens die binnen het kader van dit spel worden verzameld, zijn bestemd voor de organisatie, en niet voor Facebook, Google, Twitter, Apple of Microsoft.

ARTIKEL 2 - VOORWAARDEN DEELNAME

Dit gratis spel is toegankelijk voor meerderjarige personen die over internet en een geldig e-mailadres beschikken en woonachtig zijn in een van de volgende landen: Frankrijk / Franse overzeese gebieden / Wereldwijd, met uitzondering van de leden van de organisatie en hun families, evenals personen die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het spel.

Meedoen met dit spel betekent dat je onvoorwaardelijk akkoord gaat met deze spelregels.

ARTIKEL 4 - REGELS VOOR DEELNAME

Dit spel op basis van een loting vindt uitsluitend online plaats, via de url:

●    https://www.bourgogne-tourisme.com/quizz-special-gastronomie/

op de data aangegeven in artikel 1.

Deze URL is toegankelijk vanaf de website www.bourgogne-tourisme.com, social media (Facebook, Twitter, Instagram…), en de digitale nieuwsbrief van de organisatie.

De deelname aan het spel gebeurt als volgt:

-       Deelnemers moeten lid zijn van de nieuwsbrief Designed by Bourgogne of lid zijn van de Facebookpagina Designed by Bourgogne

-       Deelnemers moeten het deelnameformulier invullen. Dit formulier is beschikbaar via de bovengenoemde URLs.

Tijdens heel de spelperiode is slechts één deelname per persoon/per zelfde e-mailadres toegestaan.

Omdat het spel voornamelijk via Facebook kan worden gespeeld (www.facebook.com), kan Facebook in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor geschillen rond het spel. De actie wordt niet door Facebook georganiseerd of gesponsord. De persoonlijke gegevens die binnen het kader van dit spel worden verzameld, zijn bestemd voor de organisatie, conform artikel 12 van deze spelregels.

Omdat het spel toegankelijk is via Smartphone kan in geen enkel geval Apple, Microsoft, Google of elk ander platform voor mobiele Apps aansprakelijk worden gesteld voor geschillen rond het spel.

ARTIKEL - BEPALEN VAN DE WINNAAR

Na de eindatum van het spel zoals vermeld in artikel 1, zal er binnen een termijn van 2 weken een winnaar worden verloot.

De loting bepaalt de winnaar tussen de deelnemers die de 5 gestelde vragen juist hebben beantwoord en het deelnameformulier hebben ingevuld.

Het Comité Régional du Tourisme de Bourgogne-Franche-Comté neemt binnen 2 weken na de loting per e-mail contact op met de winnaar om zijn postadres te vragen, voor het verzenden van zijn prijs.

ARTIKEL 5 - PRIJS

Met dit spel kan de volgende prijs worden gewonnen door de verlote deelnemer die als winnaar is uitgeroepen.

Omschrijving van de prijs:

●      Een gevulde mand met de volgende producten: 1 kruidkoek uit Bourgondië, 1 potje mosterd uit Dijon, 1 assortiment anijssnoepjes Anis de Flavigny, 1 fles crème de cassis uit Bourgondië, 1 conservenblikje van de bekende Terrines du Morvan

De organisatie behoudt zich het recht voor om de leeftijd van de winnaar te controleren, voor het verzenden van de prijs. De prijs kan in geen enkel geval worden ingeruild voor een geldbedrag of een andere prijs. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of het niet gebruiken van de prijs door de winnaar.

In geval van overmacht behoudt de organisatie zich het recht voor om zonder tegenprestatie de gewonnen prijs te annuleren.

ARTIKEL - IDENTIFICATIE VAN DE DEELNEMERS EN UITSLUITING VAN DEELNAME

Deelnemers geven toestemming voor de controle van hun identiteit en alle informatie op het deelnameformulier. Deelnemers die het formulier niet hebben ingevuld en/of onvolledig hebben ingevuld of met onjuiste informatie, zullen niet worden ingeschreven voor deelname en worden daarmee uitgesloten van deelname.

Het niet naleven van deze spelregels, het uitvoeren van fraude of vals spelen, op welke manier dan ook, leidt tot uitsluiting van deelname voor de betreffende deelnemer.

ARTIKEL - WIJZIGING VAN SPELDATA EN UITBREIDEN VAN HET AANTAL PRIJZEN

De organisatie kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij overmacht of onvoorziene omstandigheden, wanneer dit spel geannuleerd moet worden. De organisatie behoudt zich de mogelijkheid voor om de deelnameperiode te verlengen of te beperken, om het spel uit te stellen of de voorwaarden te wijzigen, zonder hiervoor aansprakelijk te worden gesteld.

Aanvullingen en wijzigingen op deze spelregels kunnen tijdens de spelperiode worden gepubliceerd. Deze zullen worden beschouwd als een bijlage van deze spelregels. Wijzigingen moeten vooraf op elke mogelijke manier worden gemeld.

ARTIKEL 8 - GEBRUIK VAN DE IDENTITEIT VAN DEELNEMERS

Persoonlijke gegevens van deelnemers worden behandeld door de organisatie, als zijnde ontvanger en verantwoordelijk voor de behandeling van persoonsgegevens, conform de Europese en Franse wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

Door het deelnameformulier in te vullen geef je ons toestemming voor het verzamelen en behandelen van je persoonsgegevens. De verzamelde persoonsgegevens zijn verplicht. Als je deze gegevens niet invult, kun je niet meedoen met het spel.

De persoonsgegevens die je invult zijn uitsluitend bestemd voor de organisatie, met als doel om je deelname aan het spel te bevestigen, de administratie rond de deelnemers te beheren, de prijs toe te kennen en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Onder voorbehoud van jouw toestemming kunnen deze gegevens ook worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Je persoonlijke gegevens worden overgedragen aan onze afdeling marketing en sales, evenals dienstverleners of leveranciers waar de organisatie eventueel een beroep op zou kunnen doen voor de behoeften van de organisatie en/of het beheer van het spel. Deze leveranciers bevinden zich binnen de Europese Unie.

Je persoonlijke gegevens worden direct na het spel verwijderd of worden voor een maximale termijn van 3 jaar bewaard wanneer je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Deze termijn kan worden verlengd bij een dreigend juridisch conflict, om onze belangen te verdedigen.

Je kunt je toestemming hiervoor op elk moment terugtrekken.

Je hebt recht op toegang, wijziging, verwijdering en verspreiding van je gegevens, op de beperking en het bezwaar tegen de behandeling van je gegevens en recht op het bepalen van regels voor wat er na je overlijden met je persoonsgegevens gebeurt. Om een beroep te doen op deze rechten kun je een aanvraag doen via info@bfctourisme.com. Je hebt ook het recht om bezwaar in te dienen bij de nationale commissie voor informatica en vrijheden. 

ARTIKEL 9 - TERUGBETALING DEELNAMEKOSTEN

Gezien het huidige aanbod van diensten en moderne technieken, met voor sommige internetproviders gratis internet of een vast abonnement, is het duidelijk overeengekomen dat bij gratis toegang tot internet of toegang via een abonnement (kabel, ADSL of glasvezel) er geen terugbetaling plaatsvindt, aangezien het abonnement voor de internetdiensten door de internetgebruiker is aangegaan voor het gebruik van internet in het algemeen en dat het inloggen op de website en de deelname aan het spel voor de gebruiker niet tot extra kosten of uitgaven leidt. 

ARTIKEL - AANSPRAKELIJKHEID

De deelname aan dit spel behelst het besef en de aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, de afwezigheid van bescherming van bepaalde gegevens tegen eventuele fraude of hacken en het risico op virussen die rondwaren op het netwerk. De organisatie kan niet direct of indirect aansprakelijk worden gesteld bij verkeerd gebruik of incidenten rond het computergebruik, toegang tot internet, onderhoud of slecht functioneren van de servers van het spel, van de telefoonlijn of welke andere technische verbinding dan ook, of het verzenden van formulieren naar een onjuist of onvolledig adres.

Deelnemers moeten zelf de nodige maatregelen treffen voor het beschermen tegen beschadiging van hun eigen gegevens en/of programma's op hun computer.

De organisatie zal zijn uiterste best doen om het spel toegankelijk te maken. De organisatie kan op elk moment, vooral om technische redenen, vanwege updates of onderhoud, de toegang tot de website en het spel onderbreken. De organisatie kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld voor deze onderbrekingen en de gevolgen ervan. Er kunnen hiervoor geen schadevergoedingen worden geeist.

Verder kan de organisatie van het spel niet aansprakelijk worden gesteld voor het kwijtraken van brieven of e-mails (en dan vooral bij het verzenden van de prijzen). Prijzen die door de organisatie worden verstuurd aan een winnaar en die niet worden opgeeist of om welke reden dan ook worden teruggestuurd door het postbedrijf kunnen vervolgens niet meer worden opgeeist door de winnaar en blijven in het bezit van de organisatie. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het slecht functioneren van het internet of een verdwaald/kwijtgeraakt postpakket.

ARTIKEL - RECHTEN VOOR INTELLECTUEEL, LITERAIR EN ARTISTIEK EIGENDOM

Beelden die op de website van het spel worden gebruikt, getoonde voorwerpen, merken en genoemde producten, grafische onderdelen en databasissen die de website van het spel vormen, zijn exclusief eigendom van hun respectievelijke eigenaren en kunnen niet worden gedownload, nagemaakt of gebruikt zonder de geschreven toestemming van de eigenaren, op straffe van rechtsvervolging.

ARTIKEL 12 - PERSOONSGEGEVENS

De organisatie maakt gebruik van computerbehandelingen om de administratie van het spel te beheren. De organisatie is verantwoordelijk voor de behandeling van persoonsgegevens die hiervoor verzameld kunnen worden.

De verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de organisatie van het spel. Als de deelnemer het hiervoor bestemde hokje heeft aangekruist kan zijn e-mailadres worden gebruikt voor het vesturen van de nieuwsbrief. De verzamelde gegevens worden gebruikt tot het moment dat er een winnaar wordt bepaald en daarna verwijderd, tenzij de deelnemer aanvaard heeft dat zijn gegevens worden bewaard voor marketingdoeleinden. In dit geval worden persoonsgegevens uiterlijk 3 jaar na het laatste contact of de laatste reservering bewaard.

Deelnemers worden geïnformeerd dat er bij het gebruik van de website van het spel een cookie op de harde schijf van hun computer kan worden geplaatst. Het betreft een computerbestandje waarmee hun navigatie op de website van het spel wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om elke deelnemer te herkennen waardoor hij sneller toegang krijgt tot informatie, zonder het steeds opnieuw in te hoeven typen. Cookies kunnen in geen enkel geval gegevens op de computer van een deelnemer beschadigen.

Een deelnemer kan bezwaar indienen tegen het opslaan van een cookie of worden gewaardschuwd bij het plaatsen van een cookie op zijn harde schrijf, door zijn navigatieprogramma hiervoor in te stellen (voor deze functie kan de deelnemer de gebruiksvoorwaarden van zijn navigatiesysteem bekijken). Zodra deze instellingen zijn aangepast heeft de deelnemer nog steeds toegang tot de website van het spel en kan deelnemen aan het spel.

Conform de gewijzigde wet Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 en de Europese Regelgeving 2016/679 van 27 april 2016 met betrekking tot het beschermen van persoonsgegevens, heb je recht op toegang en wijziging van je persoonlijke gegevens, evenals recht op bezwaar, op de beperking van de behandeling van je gegevens en het verwijderen ervan, binnen het kader van de Europese regelgeving.

Deelnemers hebben toegang tot hun persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar: info@bfctourisme.com

Als een deelnemer vindt dat zijn recht op Informatica en Vrijheden niet is nageleefd door de organisatie van het spel, kan hij bezwaar indienen bij de Franse CNIL.

ARTIKEL - TOEKENNING VAN RECHTSPRAAK EN INTERPRETATIE VAN DE SPELREGELS

Ieder bezwaar tegen de interpretatie van de spelregels zal worden beoordeeld door de organisatie.

Deelname aan dit spel houdt in dat je zonder voorbehoud akkoord gaat met:

al deze spelregels,
online gedragsregels (regels van goed gedrag, digitale etiquette, enz....),
wetten en regels die gelden in Frankrijk, en dan met name de geldende regels voor spelletjes en loterijen.
Er wordt telefonisch noch schriftelijk geantwoord op vragen betreffende de interpretatie of de toeassing van deze spelregels, het verloop van het spel of de identiteit van de winnaar. In geval van bezwaar worden alleen brieven geaccepeerd die aangetekend zijn verstuurd, binnen een termijn van uiterlijk 30 dagen na het einde van het spel. Behalve in geval van duidelijke fouten weegt de informatie uit het systeem van de spelorganisatie altijd het zwaarst bij geschillen, in verhouding tot incidenten met betrekking tot online verbinding en digitale behandeling van de informatie rond het spel.

Voordat er juridische stappen worden ondernomen met betrekking tot deze spelregels (met name de toepassing of de interpretatie ervan) zullen deelnemers eerst via een schikking een oplossing proberen te zoeken met de organisatie.

Deelnemers vallen onder de Franse regelgeving voor spellen en wedstrijden. Geschillen die niet met een schikking kunnen worden opgelost zijn onderworpen aan de rechtbank van het hoofkantoor van de spelorganisatie, behalve wanneer anders bepaald.

En résumé